Yves Klein corrigée / Yves Klein corregido, 2012
To the top